Integritetspolicy

 

JB Villan AB: (”JB Villan”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 .

 

JB Villan värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

 

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

 

JB Villan AB, org nr 556314-9037 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Hur får JB Villan dina Personuppgifter?

 

JB Villan samlar in personuppgifter när du blir kund hos oss, kontaktar oss via epost, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

 

JB Villan behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, ,adressuppgifter och bilder.

 

Vilket ändamål har JB Villan med Personuppgiftsbehandlingen?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av JB Villan för bland annat följande ändamål:


• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• använda för att kontakta dig,
• använda för att skicka till våra underentreprenörer och leverantörer inom ramen för åtagandet.
• använda som underlag vid fakturering och bokföring,
• för statistisk och analysändamål.

JB Villan behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen.

JB Villan kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av JB Villan och JB Villans personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av JB Villans rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.


Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför JB Villan.

 

Överför vi personuppgifter till tredjeland?

JB Villan strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. I begränsad omfattning kan vi överföra personuppgifter utanför EU/EES. I de fall kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen.

 

Hur länge behandlar JB Villan dina Personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 8 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen. Vidare lagras personuppgifter för att kunna ge kunderna service.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig. 

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.

Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte JB Villan bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

 

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:

 

Info@jbvillan.se


JB Villan

Box 4202

521 04 GUDHEM

 

Uppdatering av denna Integritetspolicy

JB Villan gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy.