Code of Conduct

JB Villan vill skapa mervärde för kunder, medarbetare, leverantörer.

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang och tar hänsyn till klimat och miljö. För oss viktiga område för hållbart företagande.

Uppförande koden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartner. Vi har engagemang för etiska affärsmetoder och för att följa lagar, regler, rutiner och policys.

Uppförande koden gäller alla på JB Villan från styrelse, ledning, enskilda medarbetare och innehållet i koden ska respekteras och följas.

Grunden för uppförandekoden är JB Villans kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör och är det vårt varumärke bygger på; Seriöst, Kvalité, Mod & Ansvar, Positiv attityd. De beskriver hur vi är, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill uppfattade som.

Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som samhällsbyggare.

Bostaden är för de flesta människor den viktigaste och tryggaste platsen i livet och det är i bostaden många gör sina största investeringar. När vi får förtroende att bygga bostäder ska vi alltid göra det med den största respekt och omtanke för de personer som valt att anlita oss. Förtroendet är avgörande för hur vi arbetar och bedriver vår verksamhet med individer.

Som medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier har JB Villan valt att följa uppförandekoden. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. 

Affärsetik och Affärsprinciper

JB Villan följer de lagar och förordningar som gäller på marknaden där vi är verksamma.

JB Villan accepterar inte korruption

Vi agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning

Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Vi för korrekt redovisning och ekonomiska transaktioner

Vi tar avstånd från svartarbete

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa

JB Villans arbetsplatser ska vara trygga och säkra utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum

Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa för att förhindra skador och sjukdom

På JB Villans arbetsplatser ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa JB Villans riktlinjer och arbetsplatsens regler. Medarbetaren tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö.

Vi ska verka för en sund och säker arbetsmiljö.

Vi verkar för jämställdhet och mångfald

Alla människors lika värde är en självklarhet. JB Villan arbetar för att öka mångfald och jämställdhet i alla delar i verksamheten. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder beroende av kön.

Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering

JB Villan har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering. Vi har ansvar att förebygga, förhindra och agera. All medarbetare som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta.

Vi värnar om klimat och miljö

JB Villan bidrar till en hållbar samhällsutveckling och arbetar kontinuerligt för att förebygga miljörisker och minimera vår påverkan på miljö och klimat. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras. Vi följer och respekterar lagar och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav. JB Villan arbetar succesivt och med ständiga förbättring för att uppnå bättre miljöprestationer.