uc-sigill-jbvillan

 

Nordiskt tillväxtcertifikat

Tillväx är inte bara viktigt ur ett företagsperspektiv utan bidrar även till samhället i stort, i form av skatteintäkter, konsumtion och anställningar. En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag utifrån tillväxtmodellen, där bland annat följande parametrar tas i beaktning:

  • Omsättning de senaste två åren
  • Tillväxt, antal anställda, soliditet
  • EBITDA-marginal

 

Eneto Group har analyserat JB Villans bokslutsprocesser som mäter tillväxt, lönsamhet och soliditet. Baserat på dessa tilldelas JB Villan ett tillväxtcertifikat. Certifierade företag har byggt sin tillväxt på en lönsam grund.

Certifikatet är baserat på räkenskaper från december 2023.